Return to BDAT index
1 tlk70000048_05_msg0001 84 听说怪物来袭[ML:Dash ]! 谢谢各位再次 帮助了我们
2 tlk70000048_05_msg0002 84 诺威尔和孩子们 详细和我说了当时的情况
3 tlk70000048_05_msg0003 84 我当时去附近村庄做讨伐任务 不在这里[ML:Dash ] 可这里的防守也太薄弱了
4 tlk70000048_05_msg0004 84 我去和各位队长商量 尽快敲定今后的应对
5 tlk70000048_05_msg0005 84 奥古斯特 好像相当有斗志 难得见他干脆利落地下指示