Return to BDAT index
1 tlk70000047_02_msg0001 84 啊啊 怎么办[ML:Dash ] 没想到王都会变成这样[ML:Dash ]
2 tlk70000047_02_msg0002 84 阿卡狄亚神啊[ML:Dash ] 请守护我们[ML:Dash ] 哪怕只守护我的女儿弗丽雅一个人也好!
3 tlk70000047_02_msg0003 84 啊 现在可不是祷告的时候[ML:Dash ] 为了弗丽雅 我必须打起精神来[ML:Dash ]!
4 tlk70000047_02_msg0004 84 我和女儿不要紧的[ML:Dash ]! 各位请先救助伤员 重建城镇吧