Return to BDAT index
1 tlk70000043_02_msg0001 84 呀啊啊 我感觉已经死了100次[ML:Dash ]!!
2 tlk70000043_02_msg0002 84 现在回忆起来也让我胆战心惊! 要是王都在那次袭击中毁灭[ML:Dash ]
3 tlk70000043_02_msg0003 84 那传说中的伊拉名菜 就要永远从历史中 消失了啊啊啊[ML:Dash ]!!
4 tlk70000043_02_msg0004 84 我绝不接受! 伊拉成熟的纤细的饮食文化 绝对应该流传后世!!
5 tlk70000043_02_msg0005 84 为了实现这一点 我愿意不惜一切手段!
6 tlk70000043_02_msg0006 84 就算只有我一个人 我也要作为美食探求者 战斗到最后!