Return to BDAT index
1 tlk70000031_02_msg0001 84 …………
2 tlk70000031_02_msg0002 84 [ML:Dash ]哼 还太嫩了
3 tlk70000031_02_msg0003 84 你们看起来只是在狭窄的后院里 和特定的人们混在一起
4 tlk70000031_02_msg0004 84 我和现在的你们无话可说 你们回去吧