Return to BDAT index
1 tlk70000006_03_msg0001 84 家里的鳞甲兽们也平静下来了 缇戈还担心得来看我
2 tlk70000006_03_msg0002 84 她看起来若无其事的 其实很害怕 却还死撑着
3 tlk70000006_03_msg0003 84 这种时候她都不会看我眼睛 所以我能看出来
4 tlk70000006_03_msg0004 84 [ML:Dash ]对对 说到看 我看到你们战斗了!
5 tlk70000006_03_msg0005 84 实在是太帅气了!! 像这样砰~地使出招式 咣地打倒! 看起来太棒了!
6 tlk70000006_03_msg0006 84 我不做实验了 下次要玩御刃者过家家! 和鳞甲兽玩!