Return to BDAT index
1 tlk70000006_01_msg0001 84 我向后跑 鳞甲兽向前走[ML:Dash ] 比赛谁跑得快
2 tlk70000006_01_msg0002 84 结果是[ML:Dash ] 我不战而胜!!
3 tlk70000006_01_msg0003 84 那些鳞甲兽太喜欢我了 好像没注意到 我在和它们赛跑
4 tlk70000006_01_msg0004 84 这次的实验不太成功 下次得想个更好玩的游戏
5 tlk70000006_01_msg0005 84 有个朋友在做有趣的实验 所以我也想每天 都做点什么实验
6 tlk70000006_01_msg0006 84 这样每天才过得更开心不是吗?
7 tlk70000006_01_msg0007 84 每一天都只顾着 照料鳞甲兽 我要无聊死了