Return to BDAT index
1 tlk70000005_01_msg0001 84 乔伊能精神起来真是太好了
2 tlk70000005_01_msg0002 84 这么担心鳞甲兽 他应该和我商量一下的嘛[ML:Dash ]
3 tlk70000005_01_msg0003 84 [ML:Dash ]我这么说 乔伊又要骂我说 「别装成熟」了
4 tlk70000005_01_msg0004 84 就算他这么说 我可是家里旅店的招牌小妹
5 tlk70000005_01_msg0005 84 我也差不多该考虑 客人对我的看法和旅店的印象了
6 tlk70000005_01_msg0006 84 而且我比乔伊 还要大一岁呢!