Return to BDAT index
1 qst502006_msg0001 84 啊[ML:Dash ] 最近总觉得肩膀很酸
2 qst502006_msg0002 84 是从齐格殿下 回来之后开始的吧[ML:Dash ]
3 qst502006_msg0003 84 我唯一期待的 就是孙女来帮我揉肩的日子[ML:Dash ]