Return to BDAT index
1 tlk42350124_03_msg0001 84 你们真是厉害的家伙啊
2 tlk42350124_03_msg0002 84 明明是御刃者和异刃 居然要和芙涅克斯站在同一立场[ML:Dash ]
3 tlk42350124_03_msg0003 84 其他家伙什么都不努力 只是赞赏我们而已[ML:Dash ]
4 tlk42350124_03_msg0004 84 别太得意忘形啦[ML:Dash ]