Return to BDAT index
1 tlk42200241_01_msg0001 84 这里能看到一颗红色的树嗼 这么显眼的朱红色 真是绝无仅有嗼!
2 tlk42200241_01_msg0002 84 它名字叫黄樟树嗼!
3 tlk42200241_01_msg0003 84 哈露露为了每天都能 看到黄樟树 想办法从阿伐利缇亚 搬到了冯斯麦姆嗼
4 tlk42200241_01_msg0004 84 哈露露迷上这棵树了嗼~