Return to BDAT index
1 tlk006401_04_msg0001 84 利利奥他们很认真在工作哦
2 tlk006401_04_msg0002 84 最近我在让皮特曼 监督他们做打捞的练习
3 tlk006401_04_msg0003 84 既有勇气又有毅力 不久以后就能成为 像莱克斯你一样的打捞员了吧