Return to BDAT index
1 tlk00350106_msg0001 84 该说是马马虎虎吧
2 tlk00350106_msg0002 84 虽然现在还是不太愿意相信 凡达姆老大居然 已经不在了[ML:Dash ]
3 tlk00350106_msg0003 84 哎呀 闷闷不乐的这幅样子 怎么面对新队长呀!