Return to BDAT index
1 tlk00340106_msg0001 84 哟 新队长! 你接受 佣兵团的任务了吗?
2 tlk00340106_msg0002 84 等你完成任务 习惯以后 我就要让你去干重要的工作啦!
3 tlk00340106_msg0003 84 偶尔要回来这座村庄哦