Return to BDAT index
1 tlk001801_05_msg0001 84 菊已经顺利修好了 现在我在制定下一个计划嗼[ML:Dash ]
2 tlk001801_05_msg0002 84 要打磨菊吗 还是要提升花的能力[ML:Dash ]
3 tlk001801_05_msg0003 84 想做的事情数不胜数嗼!