Return to BDAT index
1 qst720403_msg0001 84 各位 欢迎回来!
2 qst720403_msg0002 84 我们收集到了你要的食物 你看一下
3 qst720403_msg0003 84 那我开始了[ML:Dash ]
4 qst720403_msg0004 84 3只常暗梭子蟹 5头的量的甲狼兽肉
5 qst720403_msg0005 84 3个乳白坚果 7个垂穗小麦[ML:Dash ]
6 qst720403_msg0006 84 咦? 好像比我拜托各位的要多
7 qst720403_msg0007 84 这是给伊万先生的礼物
8 qst720403_msg0008 84 要是反抗军负责军粮的人 吃坏肚子 可是关乎士气的
9 qst720403_msg0009 84 你也吃点好东西 今后继续努力
10 qst720403_msg0010 84 阿 阿 阿 阿德尔大人啊啊啊啊!
11 qst720403_msg0011 84 我伊万会全心全意侍奉您 以报答您的恩情!
12 qst720403_msg0012 84 真夸张啊
13 qst720403_msg0013 84 阿德尔大人 今天的晚饭 就交给我和佐田做吧
14 qst720403_msg0014 84 米尔托和佐田彦?
15 qst720403_msg0015 84 [ML:Dash ]嗯
16 qst720403_msg0016 84 反抗军的人数增加 做饭的人也很辛苦 我们也想帮忙[ML:Dash ]
17 qst720403_msg0017 84 这是件好事
18 qst720403_msg0018 84 那就拜托你们了
19 qst720403_msg0019 84 嗯![ML:Dash ]走吧 佐田!
20 qst720403_msg0020 84 [ML:Feeling kind=Think ]然而这些数量的粮食 只能应付当下局面[ML:Dash ]
21 qst720403_msg0021 84 [ML:Feeling kind=Think ]得想个办法解决[ML:Dash ]