Return to BDAT index
1 qst710502_msg0001 84 哦[ML:Dash ]
2 qst710502_msg0002 84 你[ML:Dash ]
3 qst710502_msg0003 84 你难道已经打倒了 古拉和伊拉居住的 所有珍稀种怪物?
4 qst710502_msg0004 84 好厉害[ML:Dash ]
5 qst710502_msg0005 84 没想到能在我有生之年 完成这件事[ML:Dash ]
6 qst710502_msg0006 84 我还想着最差的情况 要让孙子继承我的事业 真是感慨万千[ML:Dash ]
7 qst710502_msg0007 84 幽界珍稀种怪物大图鉴 终于要完成了[ML:Dash ]
8 qst710502_msg0008 84 它应该会成为100年后 500年后的将来 贵重的资料
9 qst710502_msg0009 84 谢谢大家 我发自内心感谢你们