Return to BDAT index
1 qst702608_msg0001 84 你们帮我改造好了是吗?
2 qst702608_msg0002 84 嗯[ML:Dash ]
3 qst702608_msg0003 84 不过没法保证会成功
4 qst702608_msg0004 84 绝对会成功!
5 qst702608_msg0005 84 肯定能行[ML:Dash ]
6 qst702608_msg0006 84 大概没问题[ML:Dash ]
7 qst702608_msg0007 84 总比咚咚强[ML:Dash ]
8 qst702608_msg0008 84 感觉期待值 越来越低了[ML:Dash ]
9 qst702608_msg0009 84 总之先打开开关嗼
10 qst702608_msg0010 84 嗯 总得先试试
11 qst702608_msg0011 84 是啊[ML:Dash ] 开关开启!
12 qst702608_msg0012 84 回来了嗼!
13 qst702608_msg0013 84 好像收集到什么了!
14 qst702608_msg0014 84 会是什么呢? 被沙子埋住 看不太清
15 qst702608_msg0015 84 希望是黄金
16 qst702608_msg0016 84 你们去调查一下?
17 qst702608_msg0017 84 可以吗?
18 qst702608_msg0018 84 嗯 万一是怪物怎么办 多可怕啊
19 qst702608_msg0019 84 哎?又是因为这个[ML:Dash ]