Return to BDAT index
1 qst702606_msg0001 84 咚咚对伟大的黄金收集机 已经无计可施了嗼
2 qst702606_msg0002 84 希望有个熟悉机械的人 帮忙改造它嗼
3 qst702606_msg0003 84 王都的奇怪发明家也行 谁都行嗼!!
4 qst702606_msg0101 84 伟大的黄金收集机[ML:Dash ] 虽然外表没有改变 内部已经经过了大改嗼!
5 qst702606_msg0102 84 快拿去给帕尔维看看嗼!
6 qst702606_msg0201 84 和开始不一样 好像采到东西了嗼!!
7 qst702606_msg0202 84 一定是黄金嗼!
8 qst702606_msg0203 84 快点调查看看嗼!
9 qst702606_msg0301 84 ……
10 qst702606_msg0302 84 作为咚咚来说 已经相当努力了嗼[ML:Dash ]
11 qst702606_msg0303 84 不过也想听听帕尔维的感想嗼