Return to BDAT index
1 qst702006_msg0001 84 之前多谢你们了[ML:Dash ]
2 qst702006_msg0002 84 我们被火鸡人追赶 才逃到这种地方来
3 qst702006_msg0003 84 好可怕[ML:Dash ]
4 qst702006_msg0004 84 [ML:Dash ]对了 我们有事情要和你们说
5 qst702006_msg0005 84 详细就去问凯伊哥哥吧!