Return to BDAT index
1 qst701914_msg0001 84 终于到出阵的时候了嗼
2 qst701914_msg0002 84 给你们看看经过贝罗妮卡副军长锻炼 蜕变过的琉琉我们嗼
3 qst701914_msg0101 84 部下突然增加到8个[ML:Dash ]
4 qst701914_msg0102 84 嗼嗼嗼! 笑得停不下来嗼!!
5 qst701914_msg0103 84 琉琉的时代 终于来了嗼!!!
6 qst701914_msg0201 84 再也不想去龙之胃了嗼
7 qst701914_msg0202 84 还是在这里接受贝罗妮卡副军长的严苛训练 比较轻松愉快嗼~
8 qst701914_msg0203 84 真的好辛苦嗼[ML:Dash ]