Return to BDAT index
1 qst701913_msg0001 84 我还没去过 英维迪亚呢~
2 qst701913_msg0002 84 好期待哦~
3 qst701913_msg0101 84 选我做队长 真的好吗~?
4 qst701913_msg0102 84 [ML:Dash ]哈 难道大家信任的不是我 而是小枫[ML:Dash ]!?
5 qst701913_msg0201 84 下次我想 尽情地探索英维迪亚呢~
6 qst701913_msg0202 84 说起来冒险真的很开心呢~ 太棒了~