Return to BDAT index
1 qst701605_msg0001 84 没想到这个世道 还能举办料理大赛[ML:Dash ]
2 qst701605_msg0002 84 不过 真是值得感激[ML:Dash ]
3 qst701605_msg0003 84 因为这样我才有机会 吃到蔻塞尔认真做的名菜[ML:Dash ]
4 qst701605_msg0010 84 Just before the contest
5 qst701605_msg0101 84 阿德尔杯料理大赛终于要开始了
6 qst701605_msg0102 84 我终于能吃到蔻塞尔 认真做的名菜了吗[ML:Dash ]
7 qst701605_msg0103 84 我也很期待其他的料理[ML:Dash ]
8 qst701605_msg0104 84 我一定要将美味料理的秘诀 带回斯佩比亚[ML:Dash ]