Return to BDAT index
1 qst701506_msg0001 84 老爷爷!? 振作一点
2 qst701506_msg0002 84 呼哧呼哧[ML:Dash ] 唔唔 呼吸不过来[ML:Dash ]
3 qst701506_msg0003 84 请让我看看
4 qst701506_msg0004 84 呼吸声有点奇怪[ML:Dash ] 可能是呼吸道有异常
5 qst701506_msg0005 84 怎么办 万一是什么病症发作
6 qst701506_msg0006 84 去找医生吗?
7 qst701506_msg0007 84 不 距离这么远 可能赶不上
8 qst701506_msg0008 84 还是我们来进行应急救助吧
9 qst701506_msg0009 84 霞 你需要什么?
10 qst701506_msg0010 84 要是有能镇定咽喉的东西就好了 总之得先让呼吸顺畅[ML:Dash ]