Return to BDAT index
1 qst701304_msg0001 84 没有[ML:Dash ] 呼吸了
2 qst701304_msg0002 84 为什么[ML:Dash ] 死了不就一切努力都白费了嘛
3 qst701304_msg0003 84 不过 他的目的似乎达成了
4 qst701304_msg0004 84 至少把这个带给 塞拉吧
5 qst701304_msg0005 84 [ML:Dash ]毕竟这是他豁出性命 也想要证明的心意
6 qst701304_msg0006 84 嗯[ML:Dash ] 说得对
7 qst701304_msg0007 84 不过在此之前 得为这位旅行艺人建一座坟墓 我想让他能安心长眠