Return to BDAT index
1 qst650408_msg0001 84 3个孩子去村外玩 却都没有回来
2 qst650408_msg0002 84 我丈夫去找孩子们 可连他也没回来[ML:Dash ]
3 qst650408_msg0003 84 孩子们说要去伊谢巴港 那边玩
4 qst650408_msg0004 84 你们能帮忙找找吗?
5 qst650408_msg0101 84 雷蒙没事吗? 太好了[ML:Dash ]
6 qst650408_msg0102 84 希望孩子们也平安无事[ML:Dash ]