Return to BDAT index
1 qst650406_msg0001 84 莱克斯 还有异刃姐姐们 谢谢!
2 qst650406_msg0002 84 不用谢
3 qst650406_msg0003 84 幸好大家都没事
4 qst650406_msg0004 84 嗯!
5 qst650406_msg0005 84 还以为要被蜥蜴人 吃掉了[ML:Dash ]
6 qst650406_msg0006 84 可在海胆怪岛 看到姐姐来救我们 我们就想 还不能放弃
7 qst650406_msg0007 84 是这样啊[ML:Dash ]
8 qst650406_msg0008 84 本以为那是一次惨痛失败 结果是有意义的啊
9 qst650406_msg0009 84 嗯[ML:Dash ] 给孩子们带来了希望
10 qst650406_msg0010 84 好 最后得将这些孩子 送回家去
11 qst650406_msg0011 84 是啊 我们回弥先村吧
12 qst650406_msg0012 84 嗯!