Return to BDAT index
1 qst650402_msg0001 84 有一个男人倒在那里!
2 qst650402_msg0002 84 那就是孩子们的父亲吗[ML:Dash ]?
3 qst650402_msg0003 84 嗯[ML:Dash ] 估计就是雷蒙叔叔
4 qst650402_msg0004 84 你没事嗼?
5 qst650402_msg0005 84 嗯[ML:Dash ] 我还好 谢谢
6 qst650402_msg0006 84 雷蒙叔叔 纳西昂他们呢?
7 qst650402_msg0007 84 对了[ML:Dash ] 我得去救纳西昂他们[ML:Dash ]
8 qst650402_msg0008 84 不要勉强自己
9 qst650402_msg0009 84 我们会去找的 你就放心吧
10 qst650402_msg0010 84 抱歉 麻烦你们了[ML:Dash ]
11 qst650402_msg0011 84 纳西昂、阿丽安和阿丽娜 被蜥蜴人们带走了[ML:Dash ]
12 qst650402_msg0012 84 蜥蜴人?
13 qst650402_msg0013 84 这附近应该没有蜥蜴人吧[ML:Dash ]
14 qst650402_msg0014 84 嗯 这附近没见过那些蜥蜴人 可能是从别的巨神兽来的
15 qst650402_msg0015 84 我们得快点追上去[ML:Dash ]
16 qst650402_msg0016 84 你知道他们去哪里了吗?
17 qst650402_msg0017 84 嗯[ML:Dash ]
18 qst650402_msg0018 84 他们去了海胆怪岛那边
19 qst650402_msg0019 84 明白了! 各位 我们也快去吧!