Return to BDAT index
1 qst650401_msg0001 84 那是[ML:Dash ] 蕾弗齐娜阿姨
2 qst650401_msg0002 84 她怎么了? 去问问她吧?
3 qst650401_msg0003 84 出什么事了吗?
4 qst650401_msg0004 84 3个孩子去村外玩 却都没有回来
5 qst650401_msg0005 84 是纳西昂、阿丽安和阿丽娜吗?
6 qst650401_msg0006 84 没错 莱克斯
7 qst650401_msg0007 84 就是之前在这里和我们聊天的孩子吧?
8 qst650401_msg0008 84 嗯 是啊
9 qst650401_msg0009 84 好令人担心啊 我们得立刻去找他们!
10 qst650401_msg0010 84 各位 我们快去吧!
11 qst650401_msg0011 84 莱克斯 你等一下
12 qst650401_msg0012 84 怎么了?
13 qst650401_msg0013 84 其实 我丈夫已经去找孩子们了 可也没有回来[ML:Dash ]
14 qst650401_msg0014 84 你说雷蒙叔叔吗!?
15 qst650401_msg0015 84 这可真是大事嗼
16 qst650401_msg0016 84 我们必须得立刻去找他们
17 qst650401_msg0017 84 蕾弗齐娜阿姨 纳西昂和雷蒙叔叔 去哪里了嗼?
18 qst650401_msg0018 84 孩子们说要去伊谢巴港 那边玩 应该都是去那里了
19 qst650401_msg0019 84 知道了 就是隔壁的岛对吧
20 qst650401_msg0020 84 莱克斯 我们走!
21 qst650401_msg0021 84 好!