Return to BDAT index
1 qst650104_msg0001 84 唔[ML:Dash ]
2 qst650104_msg0002 84 老实交代吧 你之前说的「计划」是什么
3 qst650104_msg0003 84 不管你打算怎么折磨我 都别想从我这里打探到一个字[ML:Dash ]
4 qst650104_msg0004 84 只交代你的同伙在哪里也行
5 qst650104_msg0005 84 说出来我就让你解脱[ML:Dash ]
6 qst650104_msg0006 84 唔[ML:Dash ]
7 qst650104_msg0007 84 呼[ML:Dash ]
8 qst650104_msg0008 84 怎么了? 这就算折磨完了?
9 qst650104_msg0009 84 你这个变态[ML:Dash ]
10 qst650104_msg0010 84 唔呃[ML:Dash ]
11 qst650104_msg0011 84 ……