Return to BDAT index
1 qst650103_msg0001 84 呃[ML:Dash ]
2 qst650103_msg0002 84 老实交代吧 你之前说的「计划」是什么
3 qst650103_msg0003 84 谁会告诉你啊[ML:Dash ]
4 qst650103_msg0004 84 只交代你的同伙在哪里也行
5 qst650103_msg0005 84 说出来我就让你解脱[ML:Dash ]
6 qst650103_msg0006 84 呃[ML:Dash ]
7 qst650103_msg0007 84 ……
8 qst650103_msg0008 84 真是没用的家伙[ML:Dash ]