Return to BDAT index
1 qst640503_msg0001 84 好啦[ML:Dash ]
2 qst640503_msg0002 84 已经集齐2个启动码了[ML:Dash ] 是要在这里输入吗?
3 qst640503_msg0003 84 咦?
4 qst640503_msg0004 84 好奇怪哦[ML:Dash ]
5 qst640503_msg0005 84 哦 是这么回事啊[ML:Dash ]
6 qst640503_msg0006 84 看来我们又得去世界树的 数据管理室那里一趟了
7 qst640503_msg0007 84 看来是啊
8 qst640503_msg0008 84 行 那就让我们一鼓作气冲过去吧 一定有惊人的东西在等着我们!