Return to BDAT index
1 qst640405_msg0001 84 有问题嗼!
2 qst640405_msg0002 84 虽然不知道你们是谁 可是希望你们能帮忙赶走瞪视羽蛇嗼!
3 qst640405_msg0101 84 谢谢你嗼 过路的御刃者
4 qst640405_msg0102 84 嗼? 欧洛洛在担心 吉西西嗼!?
5 qst640405_msg0103 84 我这女儿平时听都不听我的话 可是实际上这么关心父亲嗼[ML:Dash ]
6 qst640405_msg0104 84 吉西西好感动嗼[ML:Dash ]
7 qst640405_msg0105 84 我要赶快把工厂的机器修完 然后回家嗼
8 qst640405_msg0106 84 再和女儿一起吃 买回来当土特产的满天宝石挞嗼
9 qst640405_msg0107 84 家人温暖似温泉嗼[ML:Dash ]
10 qst640405_msg0108 84 谢谢你嗼!!