Return to BDAT index
1 qst640301_msg0001 84 我喜欢 站在高处 眺望特奥斯奥莱这座城镇[ML:Dash ]
2 qst640301_msg0002 84 毋庸赘言
3 qst640301_msg0003 84 我很清楚[ML:Dash ]
4 qst640301_msg0004 84 你是打算让我这个幽界最出色的工匠 用里珀比克枝角鹿兽这种素材 来做饰品吧
5 qst640301_msg0005 84 我先回家去 你们集齐材料之后 就来我家吧
6 qst640301_msg0006 84 别让我等太久啦