Return to BDAT index
1 qst630403_msg0001 84 这脚印[ML:Dash ] 该不会是博纳温特他们的吧?
2 qst630403_msg0002 84 来详细调查一下吧
3 qst630403_msg0101 84 这种地方竟然会有脚印[ML:Dash ] 可以推断为是博纳温特他们留下来的吧?
4 qst630403_msg0102 84 详细调查一下吧
5 qst630403_msg0201 84 嗯嗯!! 我总觉得 这脚印很可疑嗼!!
6 qst630403_msg0202 84 要详细调查一下嗼!
7 qst630403_msg0301 84 这脚印[ML:Dash ] 是之前那些佣兵的吗?
8 qst630403_msg0302 84 还是详细调查一下吧
9 qst630403_msg0401 84 这脚印[ML:Dash ] 是那个叫博纳温特的佣兵的吧
10 qst630403_msg0402 84 详细调查一下吧