Return to BDAT index
1 qst630203_msg0001 84 你 在找时尚的帽子对吧?
2 qst630203_msg0002 84 是 是的[ML:Dash ]
3 qst630203_msg0003 84 怎么了? 刚才那股势头哪里去了[ML:Dash ]
4 qst630203_msg0004 84 你该不会是怕我吧?
5 qst630203_msg0005 84 没 没有啦[ML:Dash ]
6 qst630203_msg0006 84 是吗?
7 qst630203_msg0007 84 我来帮你做帽子吧?
8 qst630203_msg0008 84 你做!?
9 qst630203_msg0009 84 对啊[ML:Dash ]
10 qst630203_msg0010 84 我这么说你可能不大信 不过我爱好机械纺织啊
11 qst630203_msg0011 84 哈哈[ML:Dash ]你是开玩笑吧?
12 qst630203_msg0012 84 我可是说真的
13 qst630203_msg0013 84 唔[ML:Dash ]
14 qst630203_msg0014 84 呃 那个[ML:Dash ]
15 qst630203_msg0015 84 我觉得我应该不需要 那种带刺的黑帽子[ML:Dash ]
16 qst630203_msg0016 84 我不做那种帽子
17 qst630203_msg0017 84 说说你想要什么样的帽子吧
18 qst630203_msg0018 84 要很配我现在的衣服[ML:Dash ]
19 qst630203_msg0019 84 然后又简洁又高雅[ML:Dash ]
20 qst630203_msg0020 84 [ML:Dash ]我想要的帽子是这样的
21 qst630203_msg0021 84 哦 这样啊[ML:Dash ] 那我做做看
22 qst630203_msg0022 84 对了[ML:Dash ] 我希望帽子上还有看起来很值钱的小装饰 质感也不能少
23 qst630203_msg0023 84 你这小姑娘还真是张口就来啊[ML:Dash ]
24 qst630203_msg0101 84 鸣 你会吗?
25 qst630203_msg0201 84 鸣 你做得出来吗?
26 qst630203_msg0301 84 鸣 你行吗?
27 qst630203_msg0401 84 鸣 你真的会做么?
28 qst630203_msg0501 84 应该没问题
29 qst630203_msg0502 84 可是 我需要找个人来帮我
30 qst630203_msg0503 84 总之 先去弥先村的婆婆家看看吧