Return to BDAT index
1 qst610302_msg0001 84 俯瞰运作中的工厂[ML:Dash ] 这个视角最棒了嗼!
2 qst610302_msg0002 84 只要工厂还在运转 我就想一直看下去嗼[ML:Dash ]
3 qst610302_msg0003 84 可是可是 工厂不运作的时候 看起来又别有一番风味嗼[ML:Dash ]
4 qst610302_msg0004 84 也就是说我想永远留在这里 眺望工厂嗼[ML:Dash ]
5 qst610302_msg0005 84 嗼嗼!! 说起来 我是参加了旅游 才到这里来的嗼[ML:Dash ]
6 qst610302_msg0006 84 既然是旅游才过来的 那就总有结束的那天嗼[ML:Dash ]
7 qst610302_msg0007 84 哈伊巴伊 会老实去跟茨亚亚会合的嗼[ML:Dash ]
8 qst610302_msg0008 84 谢谢你提醒我嗼[ML:Dash ]