Return to BDAT index
1 qst560208_msg0001 84 没想到能在这样的地方遇上人[ML:Dash ] 真是奇迹嗼
2 qst560208_msg0002 84 虽然我不清楚 这里到底是哪里
3 qst560208_msg0003 84 但是我必须完成 作为吟游诗人的使命嗼
4 qst560208_msg0004 84 要交换肌肉定制Master吗?
5 qst560208_msg0005 84 讲述奖励EXP50万的冒险故事
6 qst560208_msg0006 84 不讲
7 qst560208_msg0101 84 好久没有听到 这么有意思的冒险故事了嗼
8 qst560208_msg0102 84 非常感谢嗼
9 qst560208_msg0103 84 不过 你不觉得我脚一滑 从阿伐利缇亚掉落到这里的故事 更有意思嗼?
10 qst560208_msg0201 84 真遗憾嗼[ML:Dash ]
11 qst560208_msg0202 84 不过偶尔能说说话 我还是很开心的嗼