Return to BDAT index
1 qst660401_msg0001 84 你好像死里逃生了很多次嘛
2 qst660401_msg0002 84 能把你的故事讲给我听听吗? 我想编成歌谣
3 qst660401_msg0003 84 谢礼是少不了的啦
4 qst660401_msg0004 165 要交换史诗核心水晶吗?
5 qst660401_msg0005 165 讲述奖励EXP20万的冒险故事
6 qst660401_msg0006 165 不讲
7 qst660401_msg0101 84 谢谢你把这么激动人心的经历讲给我听
8 qst660401_msg0102 84 好期待在拉葛鲁多女王面前演唱你的故事
9 qst660401_msg0103 84 下次再讲给我听吧
10 qst660401_msg0201 84 不讲啊[ML:Dash ] 我倒是觉得能编出首好歌来呢[ML:Dash ]
11 qst660401_msg0202 84 那等你回心转意了再来找我吧