Return to BDAT index
1 qst660201_msg0001 84 看来你以前 好像经历过很多冒险啊
2 qst660201_msg0002 84 能把你的冒险故事讲给我听听吗? 我想边弹这把托里格鲁特琴边唱你的冒险故事
3 qst660201_msg0003 84 当然了 我会给你谢礼的
4 qst660201_msg0004 165 要交换20000以太结晶吗?
5 qst660201_msg0005 165 讲述奖励EXP20万的冒险故事
6 qst660201_msg0006 165 不讲
7 qst660201_msg0101 84 谢谢
8 qst660201_msg0102 84 我一定会把它们编成一首动听的歌谣
9 qst660201_msg0103 84 要是你还想再讲的话 就来找我吧
10 qst660201_msg0201 84 真遗憾啊[ML:Dash ]
11 qst660201_msg0202 84 那等你想说的时候 再来讲给我听吧