Return to BDAT index
1 qst502011_msg0001 84 刚才真是可惜 我听到了这东西快启动的声音[ML:Dash ]
2 qst502011_msg0002 84 但是 声音一下子就没了[ML:Dash ]
3 qst502011_msg0003 84 难道说是跟雷电之力有什么关联?
4 qst502011_msg0004 84 肯定是的吧
5 qst502011_msg0005 84 因为雷电之力只维持了一瞬间 所以这个物体才没启动起来
6 qst502011_msg0006 84 也就是说 持续 供给雷电之力的话[ML:Dash ]
7 qst502011_msg0007 84 好像可行呀!
8 qst502011_msg0008 84 只是启动的话 果然还是不知道 会发生什么[ML:Dash ]
9 qst502011_msg0009 84 白天人多太危险了 等晚上再继续吧
10 qst502011_msg0010 84 嗯 没错 你们几个 明白了吧?