Return to BDAT index
1 qst400909_msg0001 84 顺利查明了嗼!
2 qst400909_msg0002 84 斯佩比亚的巨神兽胸膛附近的设施 很可疑对吧?
3 qst400909_msg0003 84 是的 经过一段时间的监视 似乎有诺彭族来到这里 把东西搬运进去了
4 qst400909_msg0004 84 要先跟炎之辉公子殿下报告一下
5 qst400909_msg0005 84 是啊
6 qst400909_msg0006 84 我们只要去皇宫 跟警卫兵说一声 他就会帮我们带话的吧?
7 qst400909_msg0007 84 有这么说过呢
8 qst400909_msg0008 84 说不定又会变成困兽斗
9 qst400909_msg0009 84 哈哈哈[ML:Dash ]
10 qst400909_msg0010 84 真让人笑不出来啊[ML:Dash ]