Return to BDAT index
1 qst400208_msg0001 84 这个嘛[ML:Dash ] 我不知道呢[ML:Dash ]
2 qst400208_msg0002 84 想要情报的话 去找佩鲁尼蔬菜店附近的情报商 问问如何?
3 qst400208_msg0003 84 那家伙是个耳朵很好使的诺彭 说不定知道些什么哦