Return to BDAT index
1 qst400204_msg0001 84 完全不知道[ML:Dash ]
2 qst400204_msg0002 84 但是 大人们经常 聊起什么秘密之类的哦?
3 qst400204_msg0003 84 说什么斯佩比亚和英维迪亚的战争 明明10年前才刚结束[ML:Dash ]
4 qst400204_msg0004 84 可是又出现了一群可怕的人[ML:Dash ]
5 qst400204_msg0005 84 真伤脑筋啊[ML:Dash ] 斯佩比亚的士兵们 会想办法解决吗?