Return to BDAT index
1 qst400101_msg0001 84 哦 莱克斯 欢迎光临嗼!
2 qst400101_msg0002 84 卢比卢比 那个东西还有吗?
3 qst400101_msg0003 84 你! 你总算攒够钱买那个东西了嗼?
4 qst400101_msg0004 84 没错! 赶紧让我看看吧
5 qst400101_msg0005 84 莱克斯 你怎么一下子 发财了嗼? 是打捞到厉害的宝物了嗼?
6 qst400101_msg0006 84 会长亲自给了一份大委托 光是定金就有10万G
7 qst400101_msg0007 84 啊 那还真是厉害嗼
8 qst400101_msg0008 84 但是 因为是去没探索过的海域 所以得好好准备一番啊
9 qst400101_msg0009 84 这样的话 那个饰品一定能 保护莱克斯的嗼
10 qst400101_msg0010 84 去好好加油嗼!