Return to BDAT index
1 qst300406_msg001 62 神獣戦艦の入り口で艦長とトーク
2 qst300406_msg0001 84 有什么事吗?
3 qst300406_msg0002 84 玉印戒指? 不曾听说过呢[ML:Dash ]
4 qst300406_msg0003 84 我们正在做出航准备 非常繁忙 还请退避
5 qst300406_msg0101 84 就算是特别执政官阁下带来的人 竟让他们随意出入巨神兽战舰内部 让人无法赞同啊[ML:Dash ]