Return to BDAT index
1 qst202912_0010 82 [ML:Dash ]咦? 月[ML:Dash ] 姐姐?
2 qst202912_0020 82 太好了[ML:Dash ]
3 qst202912_0030 82 你没事吧? 有没有哪里觉得痛?
4 qst202912_0040 82 嗯[ML:Dash ] 我没事
5 qst202912_0050 82 太好了[ML:Dash ] 真是太好了[ML:Dash ]
6 qst202912_0060 82 危险 快逃
7 qst202912_0070 82 怪物 可恶 从哪里来的啊?
8 qst202912_0080 82 看来这里是它们的地盘啊[ML:Dash ]
9 qst202912_0090 82 [ML:undisp ]呀!
10 qst202912_0100 82 [ML:undisp ]!?
11 qst202912_0110 82 月姐姐
12 qst202912_0120 82 放心吧 我会好好保护你的
13 qst202912_0130 82 姐姐我啊 不仅长得漂亮 身手也很好哦
14 qst202912_0140 82 所以 绝不会输给这些怪物的