Return to BDAT index
1 qst202905_msg0001 84 你问琪亚丝缇娜到哪里去了?
2 qst202905_msg0002 84 唔 今天没见到她 不清楚啊[ML:Dash ]
3 qst202905_msg0003 84 她经常和塞蕾斯米娅在一起 那家伙说不定更清楚哦