Return to BDAT index
1 qst202904_msg0001 84 你想知道琪亚丝缇娜 到哪里去了?
2 qst202904_msg0002 84 呃 她告诉我了!
3 qst202904_msg0003 84 她说要去旧盖尔盖姆正门遗址后面的森林里 寻找月下草!
4 qst202904_msg0004 84 琪亚丝缇娜可真厉害啊 换作是我的话 肯定不敢去的