Return to BDAT index
1 qst202805_msg0001 84 !? 这块石头[ML:Dash ]
2 qst202805_msg0002 84 好漂亮的条纹纹理呀
3 qst202805_msg0003 84 好厉害 从没见过这种石头啊
4 qst202805_msg0004 84 这个 是新矿石吧?
5 qst202805_msg0005 84 拿给米罗罗 请其帮忙鉴定吧!
6 qst202805_msg0006 84 是啊! 真叫人期待啊