Return to BDAT index
1 qst202706_msg0001 84 世界毁灭教?
2 qst202706_msg0002 84 我收到过诺彭朋友的邀请哦!
3 qst202706_msg0003 84 说是需要大家躺着围成一圈 同时咏唱咒语
4 qst202706_msg0004 84 他们好像叫它 绯色祭坛
5 qst202706_msg0005 84 听起来很酷很有趣的样子 但是因为我不是诺彭 上头不允许我入教[ML:Dash ]